Monday, February 11, 2013

Happy new year!
Landon celebrated his first Traditional Vietnamese New Year this weekend! We went to my visit my parents house and wished them all a Happy New Year!

Wishing all my readers a happy new year filled with love, good health, prosperity and success!!

Năm mới em chúc - dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và một năm mới phát tài và mong rằng năm nay sẻ mang nhiều may mắn và hạnh phúc cho nguyên gia đình

No comments:

Post a Comment